Rochusbuurt locatie blauwververij 17 woningen

Rochusbuurt
De Rochusbuurt is het woongebied gelegen tussen de Geldropseweg, Sint Jorislaan en de Hertogstraat. De buurt betreft een gedeelte van de vroegere dorpskern van Stratum dat tot 1920 een zelfstandige gemeente was. Sommige straten in deze buurt tellen nog een aantal woningen met één bouwlaag. Door deze kleinschaligheid heeft de buurt gedeeltelijk nog een dorps karakter. Omstreeks 1920 is in de relatief hogere bebouwing een toenemende verstedelijking merkbaar. Ondanks een gewijzigd bebouwingsbeeld is de historische structuur nog herkenbaar in het wegenpatroon en in de gevarieerde kleinschalige bebouwing.

Locatie Blauwververij
Dit project betreft de herontwikkeling van het terrein van de voormalige Blauwververij aan de St. Jorislaan en het aangrenzende terrein aan de Romerohof. Het project beoogt door middel van woningbouw het voorheen besloten gebied onderdeel te maken van de Rochusbuurt.
Het plan bestaat uit 17 grondgebonden woningen die passen in het kleinschalige karakter van de buurt.

Uitgangspunten zijn :
– De woonfunctie in de buurt versterken met grondgebonden woningen, die bestaan uit 2
lagen met kap.
- Bestaande infrastructuur handhaven waarop nieuwe aansluit.
- Ook bestaand groen en bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.
– Veilige route voor kinderen naar school via pad vanaf Hoefkesstraat over Romerohof
aansluiten op Tuinstraat.
- Geen nieuwe inritten. De bestaande twee inritten volstaan voor ontsluiting van de
parkeerterreinen, de voetgangers en de fietsers.
– Het parkeren van auto’s wordt opgelost binnen de plan grenzen ( eigen terrein) volgens de
parkeernormen van de gemeente Eindhoven van mei 2016.
Voor de vervangende woningen aan de Rochusstraat zijn de bestaande openbare
parkeerplaatsen voor de 3 woningen meegeteld.
- Plan bestaat uit 3 grondgebonden woningen aan Rochustraat en 3 grondgebonden woningen
in het verlengde van de RomeroHof en haaks daarop 11 starterswoningen aan een openbaar
autoloze straat net als bij de Romerohof. Alle woningen zijn voorzien van een tuin.
- Op de kop van de Romerohof komt er openbaar groen, parkje,, dat nog nader ingevuld moet
worden en verbindt de 3 nieuwe woningen aan de Romerohof en de 11 starterswoningen.
– Zoveel mogelijk open bestrating voor nieuwe en vervangende verhardingen om
waterhuishouding voor groen te garanderen en vergelijkbaar te houden.
Al het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de aarde.
– Bestaande openbare verlichting zoveel mogelijk handhaven en uitbreiden naar het nieuwe
openbare gebied.

opdrachtgever: Bouwbedrijf van Gerven